top of page

Promoció i signatura d’acords de custòdia amb propietaris públics i privats de terrenys amb valors ambientals, perquè la entitat pugui dur a terme accions de recuperació de flora, fauna,  paisatge i patrimoni amb la participació de la societat civil. Els objectius son:

  • Afavorir la implantació d’un mosaic agroforestal típic del paisatge vegetal del Garraf en el qual es combinin els espais oberts amb zones de bosc ben gestionades, i restaurar les comunitats vegetals típiques d’aquest paisatge, per tal de que convisquin amb harmonia ecològica (màquia litoral i bosc de pi blanc amb alzina)

  • Recuperar espais oberts com prats de pastura, per facilitar implantació d’aus rapinyaires que volen espais oberts per la caça

  • Dinamitzar la recuperació dels cultius propis de la zona (vinya, olivera, garrofer) en els camps actualment en desús.

  • Restaurar els antics camins ramaders i camins rals d’unió entre poblacions, i els antics marges de pedra seca que els delimiten.

Donada que és una zona fins ara molt degradada (antics abocadors), i a les característiques del sól, potenciem la replantació d’espècies autòctones d’arbres i arbustos (alzines, estepa, garrofer, llentiscle) i plantes ramelleres que mostren la biodiversitat de la zona.

ACCIONS EXECUTADES FINS A L’ACTUALITAT (2016-2017)                           

-Signat un acord de custòdia de terreny municipal (9.000 m2), conegut amb el nom de Turó del Sèu, on s’han realitzat les següents accions:

-Restauració dels camins i senders existents.

-Campanyes de replantació d’erms amb arbrat i arbustiva (màx.1.200 peus/ha), control de flora al·lòctona i de manteniment de la vegetació existent (regs, esporgues, desbrossades, etc.)

-Restauració d’antigues basses i dipòsits d’aigua existents (rocallisos, cocons i cisternes) per afavorir la proliferació d’amfibis, invertebrats i la visita de fringíl·lids i aus migradores amb la col·laboració de l’entitat ALYTES

-Implantació d’una zona d’horts

-Construcció d’un rellotge del cos humà amb espècies ramelleres

Recursos:

-Mitjans materials: Eines de conreu, fustes de senyalització, panells informatius, cisterna d’aigua, escales de mà, EPI’s.

-Mitjans humans: 30 voluntaris/mes i 4 hores/voluntari.

Amb un cost de 3.000 €

ACCIONS FUTURES (2018-2020)

-Signar acords de custòdia amb propietaris per seguir restaurant i donant valor al paisatge periurbà de Vilanova i la Geltrú.

-Crear una zona d’horts ecològics per al ús comunitari.

-Disposar d’una caseta al Turó del Seu per a guardar les eines.

-Rehabiltar la casa del Turó del Sèu com a futur Centre d’Interpretació

Recursos:

- Mitjans materials: Eines de conreu, fustes de senyalització, panells informatius, cisterna d’aigua, escales de mà, EPI’s.

-Mitjans humans: 30 voluntaris/mes i 4 hores/voluntari.

Amb un pressupost de 11.500€

Custòdia del territori

bottom of page